ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ครู  2) การจัดการเรียนรู้ และ 3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน โดยกำหนดให้มีเกณฑ์การจำแนกผู้ประกอบวิชาชีพครูตามระดับคุณภาพ สามารถนำผลการประเมินระดับคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และเป็นเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกรอบ 5 ปี รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงผลการประเมินกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของผู้รับการประเมินต่อไปได้

คุรุสภาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คุรุสภาจึงขออขยายระยะเวลาการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/DSpMz66EVXFP9jfb7  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 กันยายน 2564

QR Code แบบสำรวจความคิดเห็นฯ

 

คลิกที่นี่ !! รายละเอียด (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด