ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ) ประจำปี งบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ผลปรากฏว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับผลคะแนน 93.25  จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในระดับ A ของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งหมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลมีทั้งหมด 10 ด้าน โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คะแนนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน  2.การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน  3.การปฏิบัติหน้าที่ 96.16  คะแนน  4.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.46 คะแนน  5.การใช้อำนาจ  93.17 คะแนน 6.การใช้งบประมาณ  93.14 คะแนน 7.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.05 คะแนน 8.คุณภาพการดำเนินงาน 87.36  คะแนน 9.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.06 คะแนน และ 10.การปรับปรุงการทำงาน  81.25 คะแนน  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ผลการประเมินเป็นลำดับที่ 3 โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้อันดับ 1 และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อันดับ 2

          “ การประเมิน  ITA  เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร ประจำปี ที่ทำให้คุรุสภาได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน โดยปีนี้เราได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในตัวชี้วัด 2 เรื่อง คือ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และเรื่องการป้องกันการทุจริต เพราะคุรุสภา มีความตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในทุกๆช่องทาง และเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคุรุสภาเอง “ ดร.ดิศกุล กล่าว

          เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันคุรุสภาก็ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของ ศธ.โดยคุรุสภาได้กำหนดนโยบายและมาตรการ ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากความร่วมมือของบุคลากรในคุรุสภา ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ที่ได้จากการประเมิน ITA  มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนายกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป