สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ที่ได้ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้