เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. รับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน รวมจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง นักศึกษา จำนวน 2 คน 2) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง นักศึกษา จำนวน 1 คน และ 3) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แห่ง นักศึกษา จำนวน 2 คน
  2. รับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
  3. รับทราบรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงไตรมาส 3 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  4. รับทราบการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้ Theme “Education Transformation in the Post – COVID Era

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับรูปแบบและวิธีการจัดงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2564 โดยใช้วิธีการประชุมแบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar (Web-based-seminar) เป็นการประชุมสัมมนาออนไลน์ที่วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และผู้เข้าร่วมรับฟังเข้ามาแบ่งปันความรู้และความคิดเห็นกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ตรงตามบริบทและความต้องการของแต่ละคน โดยกำหนดแผนการจัดประชุมทางวิชาการฯ ออกเป็น 3 เฟส เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Live และรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fanpage (www.facebook.com/khurusaphaofficial/) และ Youtube (khurusapha) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 400,000 คน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ กำหนดแก่นสาระ (Theme) ของการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564(KSP Webinar 2021) คือ “Education Transformation in the Post – COVID Era (การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด)” โดยครอบคลุม 4 Subtheme ดังนี้

1) Teacher Professional Learning Transformation for a Post-COVID World (รูปแบบการเรียนรู้ใหม่อย่างมืออาชีพในโลกหลังโควิด)

2) Challenges and Redesigning of a School in a Post-COVID World for Sustainable Society (ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียน หลังโควิดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน)

3) Development of Holistic Soft Skills in New Normal (การพัฒนาซอฟท์สกิลแบบองค์รวมในชีวิตวิถีใหม่)

4) Digital Literary for Live Long Learning Improvement (ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

กิจกรรมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่
12 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 แบ่งการจัดงานฯ ออกเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก (Pre Webinar) เปิดตัวคลิป “ปฐมบท 11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” โดยคุณธาดา เศวตศิลา และเผยแพร่คลิป “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยดำเนินการแล้ว จำนวน 12 ตอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคุรุสภา รวมจำนวน 246,832 คน

เฟสสอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ การบรรยาย การเสวนาพิเศษ และการเสวนา ประกอบด้วย

1) การนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 จำนวน 31 เรื่อง และ “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) การบรรยาย การเสวนาพิเศษ และการเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 12 เรื่อง และพิธีปิดการประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

เฟสสาม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์และแบบผสมผสาน (Blended) ครอบคลุมใน 4 Subtheme กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 ผ่านทาง Line Official : KSP Webinar 64 โดยมีผู้สมัครแล้ว รวมจำนวน 421,185 คน

ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) มีหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 2) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ 3) สำนักงาน Worlddidac Asia 4) ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 5) สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 6) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 7) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 10) กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum) และ 11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

  1. ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 76 แห่ง รวมจำนวน 212 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 68 แห่ง 201 หลักสูตร 2) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 2 แห่ง 2 หลักสูตร 3) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 5 แห่ง 5 หลักสูตร และ 4) ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 4 แห่ง 4 หลักสูตร และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว จำนวน 6 แห่ง 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร 2) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร 3) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 3 แห่ง 3 หลักสูตร และ 4) ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร
  2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามร่างประกาศคุรุสภา ได้แก่ 1) ร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 4 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … และ 2) ร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
  3. เห็นชอบการรับรองผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2564 ของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ตามมติคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ตาม ร่าง ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกฑณ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 37 คน