ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๕๘๙๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาแล้ว ตกลงรับราคาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย เควสท์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๔๙,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน