ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาฯ เรียบร้อยแล้ว มีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ตามระดับรางวัล จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย “ระดับดี” จำนวน 5 เรื่อง และผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน 4 เรื่อง ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น”