ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน   หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน 21 ผลงาน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 31 ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน  39 ผลงาน