“จดหมายเหตุคุรุสภา” 126 ปี คุรุสภา (พ.ศ. 2438 – 2563) เล่มที่ 1

          คุรุสภามีประวัติยาวนาน เริ่มตั้งแต่มีการอบรมครูครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” ในปี 2438จึงตั้งเป็น “สภาไทยาจารย์” พัฒนาเป็น “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” และ “สามัคยาจารย์สมาคม” ตามลำดับ

ต่อมามีการจัดตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ เพื่อให้ครุสภาเป็นสภาในกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ..โดยคุรุสภาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมาด้วยดีโดยตลอด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของคุรุสภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงถึงหลักฐานและพัฒนาการด้านวิชาชีพทางการศึกษาของชาติ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้

เนื่องจากคุรุสภามีประวัติความเป็นมาและดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี 2438 – ปี 2563 รวม 126 ปี และมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงจัดทำจดหมายเหตุคุรุสภาเป็น 4 เล่ม โดย (เล่มที่ 1) จะเริ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันครูโลก วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา https://elibrary.ksp.or.th/index.php

 คลิกภาพ!! เพื่ออ่าน