เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 งาน ประกอบด้วย 1) งานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3) งานสืบสวนและสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 4) งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5) งานรับรองหลักสูตรการอบรม และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาฯ 6) งานบริหารยุทธศาสตร์ 7) งานอาคารสถานที่ และ 8) งานบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยผลการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการคุรุสภา ในภาพรวม มีระดับประสิทธิภาพดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 84.87 และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดส่งผลการประเมินต่อผู้ประเมินอิสระภายนอก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. อนุมัติ (ร่าง) จุดเน้นนโยบายคณะกรรมการคุรุสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 153,154,700 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 206,845,300 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

4. อนุมัติในหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงาน กศน. ปี 2564 ตามที่สำนักงาน กศน. เสนอขอให้คุรุสภาพิจารณาอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ ก.ค.ศ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

5. เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตอบรับให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการจัดจ้างได้ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และยืนยันมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตามที่ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป