ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน รวมจำนวน 27 คน เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท มีรายชื่อดังนี้

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่  1) นายณัฐพล บัวพันธ์ ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  2) นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์     ครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร  จังหวัดตาก  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  3) นายประหยัด โมกศรี   ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำ  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2        4) นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ  5) นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี  จังหวัด   สุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายบุญลือ เทียนศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายคำ จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  และ  2) นายวิทยา เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายไพศาล ปันแดน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1 คน ได้แก่  นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ