ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 และสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด  การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

          บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับ  เข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน ดังนี้  1) นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาล  รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  2) นางสาวกอแก้ว ทวิชศรี   ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   3) นางสาวโสภา สุกำปัง  ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  และ 4) นายชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์  อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน