ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและ     ยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัด การเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

          บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  ประจำปี 2564 จำนวน 17 คน เรียบร้อยแล้ว โดยครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่ประกาศเกียรติคุณ

          รายชื่อครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 จำนวน 17 คน ดังนี้  1) นางสาวก้านทิพย์ ทองชูดำ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  2) นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน  ครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่นสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  3) นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  4) นางสาวชนิดา  แสงกล้า  ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  5) นางสาวชลธิดา หงษ์เหม  ครูโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี   6) นายไชยวัฒน์ อารีโรจน์  ครูโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  7) นายณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  8) นางถนิมรักษ์   อัญชันบุตร  ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  9) นางทิพย์สุดา ศรีลาเคน  ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  10) นายธีรวีร์ แพบัว  ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   11) นางนภเกตน์ คำปัน  ครูโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  12) นางนุชจรี อานัย  ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน   13) นางสาวภัททิรา วิภวภิญโญ  อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14) นางมนต์รัตน์ อัมมรดารา  ครูโรงเรียนสตรีระนอง  จังหวัดระนอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  15) นางวิภาวดี กันทะกะ  ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  16) นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์  ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 1  และ 17) นายอำนาจ เดชาสวัสดิ์  ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน  สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน