ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก ่ครูผู้สอนดีเด ่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและ มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาส  ให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

           บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน 10 คน และ “ระดับดี” จำนวน 12 คน รวมจำนวน 22 คน เรียบร้อยแล้ว

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น” จำนวน      10 คน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร มีรายชื่อดังนี้ 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางสำเภา ดวงกระจาย ครูโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น  ได้แก่ นายธัชวุฒิ กงประโคน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  ได้แก่ นางปัทมา ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นางอิ่มทอง ปัญญา ครูโรงเรียนคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์   6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายชำนาญ ชาวแหลง ครูโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นายดนัย แสงสิงห์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ได้แก่  นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ  ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  11) ครูผู้สอน การศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล และ 12) ครูผู้สอนกลุ่มอาชีวศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายพิสิฐ พางาม ครูวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา