ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดงาน วัน “ทวี บุณยเกตุ” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      คนที่ 12 และผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 อีกทั้ง เป็นการร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ มีคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมในช่วงเช้า  ประกอบด้วย พิธีสักการะบูชา ดังนี้ องค์เทพพระพฤหัสบดี และศาลตา – ยาย โดย นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา รูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดย ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และรูปปั้นนายทวี บุณยเกตุ โดย นางศิริรัตน์ บุณยเกตุ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา และพิธีเปิดงาน วัน“ทวี บุณยเกตุ” และรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ จากผู้มี   จิตศรัทธาต่อมูลนิธิฯ โดยเลขาธิการคุรุสภา

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ท่านทวี บุณยเกตุ เป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกล การที่ท่านทวี บุณยเกตุ ได้ริเริ่มก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 นั้น ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานทางความคิดอันนำไปสู่การยอมรับในที่สุดว่า “วิชาชีพครู    เป็นวิชาชีพชั้นสูง” ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ และสอดคล้อง กับผลวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่า ครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

การกำเนิดคุรุสภาโฉมใหม่และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 นั้น มาจากรากเหง้าความคิดของท่านทวี บุณยเกตุ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 2 หน่วยงาน ต้องสานต่อปณิธานของท่านทวี บุณยเกตุ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครูให้ไปทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลิตเด็กเยาวชนและคนไทยทั้งหลายให้เป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้า อย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างามในสังคมโลกตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป

ในแต่ละปีมีมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักศึกษาที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี   ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่ครูในสถานศึกษา และหรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 059 – 020 – 1506