หากพบว่ามีผู้ใดรับจ้างการอบรมพัฒนาวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือมีการจ้างวานผู้อื่นกระทำการอบรมแทน หรือกระทำการใด ๆ โดยมิชอบ อันเป็นการทุจริตในการเข้ารับการอบรม

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำต้องดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งทางวินัย ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ และทางอาญา กับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัด

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

พฤศจิกายน 2564

** หากพบเห็นการกระทำดังกล่าวโปรดแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทาง www.ksp.or.th ไปที่แบนเนอร์ (Banner) “คุรุสภารับเรื่องร้องเรียน”