ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล                              โดยในกระบวนการวิจัยจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในประเทศ  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการออกแบบระบบการเรียนรู้และระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพของประเทศไทยที่เพียงพอ ครบถ้วน สมบูรณ์

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล โดยร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลฯ   ได้ที่ https://forms.gle/GT4uCL9b5pXiQSQJ6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่    22 พฤศจิกายน 2564

 

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามฯ