ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล                              โดยในกระบวนการวิจัยจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเองและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในประเทศ  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม … Continue reading ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564