ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเชิญผู้แทนสถาบันผลิตครู ทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจาก สถาบันผลิตครูดังกล่าว เป็นหน่วยสำคัญและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา โดยบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง กรรมการสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษา ที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูดังกล่าวให้กับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรผลิตครูที่คุรุสภารับรอง เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
          สำหรับรายละเอียดของประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้
        1) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1.1 กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (1) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง (2) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง และ (3) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 1.2 กรณีเป็นผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (1) วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า (2) วุฒิปริญญาอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (3) วุฒิปริญญาตรีอื่น และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (4) วุฒิปริญญาตรีอื่น และผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา และ 1.3 กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด
          2) องค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2.1 สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 2.2 สมรรถนะด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และ 3 สมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย พฤติกรรมบ่งชี้ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
          3) ผู้ประเมิน ประกอบด้วย 3.1 กรณีผู้เข้ารับการประเมินตามข้อ 4(ค) ซึ่งเป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ให้ผู้ประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา หรืออาจเป็นผู้ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย โดยไม่ใช่บุคคลเดียวกับครูพี่เลี้ยง และ 3.2 กรณีผู้เข้ารับการประเมินตามข้อ 4(ก) และ (ข) ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ให้มีผู้ประเมินซึ่งเป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่นที่สถานศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง รับรู้ รับทราบในการปฏิบัติการสอนของผู้เข้ารับการประเมินและสามารถเป็นผู้ประเมินได้
          4) เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กำหนดให้พฤติกรรมบ่งชี้แต่ละข้อ ให้คะแนนเป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ ในแต่ละพฤติกรรมบ่งชี้ และค่าน้ำหนักการให้คะแนนของผู้ประเมินแต่ละคนให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
          5) เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ แต่ละองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 3.00 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
6) ผู้เข้ารับการประเมินที่ผ่านการประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อไปได้โดยไม่มีกรอบระยะเวลาการใช้ผลการประเมิน
        7) ให้ผู้ประเมินดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ จำนวน 3 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน โดยมีช่วงสัปดาห์ในการทดสอบและประเมินฯ แต่ละครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 3 – 5 ของภาคเรียน ครั้งที่ 2 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 7 – 9 ของภาคเรียน และครั้งที่ 3 ให้ประเมินในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ 11 – 14 ของภาคเรียน
          8) ค่าน้ำหนักคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ละครั้ง ให้มีค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ให้มีน้ำหนักคะแนนเป็นร้อยละ 20 ครั้งที่ 2 ให้มีน้ำหนักคะแนนเป็นร้อยละ 30 และครั้งที่ 3 ให้มีน้ำหนักคะแนนเป็นร้อยละ 50
          9) เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และแบบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยวิธีคิดคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
          10) การรายงานผลการทดสอบและประเมินสมรรถทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้ผู้ประเมิน หรือสถาบันอุดมศึกษารายงานผลต่อเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 45 วัน นับจากวันที่มีการประเมิน ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดทำเป็นสรุปรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์ม และช่องทางที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด เพื่อเสนอผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารับรองผลการประเมิน แล้วเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้อใดข้อหนึ่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ วิดีทัศน์ชี้แจง และเอกสารประกอบคำชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

PPT-การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเครื่องมือทดสอบฯ.pptx (278 downloads)