ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรสภาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่  2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  ในแต่ละรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสัมภาษณ์แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 11 ราย เรียงตามลำดับเลขที่สมัคร ดังนี้

1. นายโพยม จันทร์น้อย

2. นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง

3. นายสุชาติ กลัดสุข

4. นายประสิทธิ์ เขียวศรี

5. นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

6. รองศาสตราจารย์สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ

7. นายชัยณรงค์ แสงคำ

8. นายตั้ง อสิพงษ์

9. นางสุภรัตน์ สท้านพล

10. นางอรสา ภาววิมล

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอน โฮมแพน

          การสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ลงทะเบียนรายงานตัวด้วยตนเอง  ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้อง E – Book Lounge หอสมุดคุรุสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และเริ่มการสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากไม่มาลงทะเบียนรายงานตัวตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย RT- PCR หรือ Antigeen Test Kit (ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับสัมภาษณ์ โดยเขียนชื่อ – สกุล วัน เวลาที่ตรวจ และถ่ายภาพผลการตรวจดังกล่าว เป็นหลักฐานนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่  ณ จุดคัดกรองฯ ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th