ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Opinion Survey Questionnaire about Professional Development Activities for the Renewal of Educational Professional License) ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเพียงพอในการนำข้อมูลมาประกอบการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพื่อต้องการทราบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเคยเข้ารับการพัฒนาตนเองหรือต้องการให้มีกิจกรรมใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในแบบสำรวจ อีกทั้งเพื่อให้กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์ บริบทของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งเชื่อมโยงกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) รวมทั้งให้ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท และทุกสังกัด

          คุรุสภาจึงขออขยายระยะเวลาการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/zg5a6ydbHHY53Km78 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564

สแกน QR Code เพื่อทำแบบสำรวจฯ