ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2565 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

          สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  ครูยุคใหม่พัฒนาสู่สากล ของทีม หงส์ปวีร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ของทีม กล้วยไข่ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน ครูผู้สร้างคน ของทีม อุดมสมบูรณ์ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน พลังครูไทยพัฒนาคนไทยสู่สากล ของทีม ครูเอทีฟ และชื่อผลงาน คำว่า “ครู” คืออะไร? ของทีม คาโมมายด์

          สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน สู่ฝัน ของทีม โอฬาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน ภูมิใจครู ของทีม MOVING IMAGE รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน การเรียนยุคใหม่ สร้างเด็กไทยเป็นพลเมืองโลก ของทีม Sakaedot Studio และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน The Diplomat ของทีม ASP’s New Gen และชื่อผลงาน พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ของทีม ติ้งตรัง ศุภวรรณ

สามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa