ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำแบบสำรวจข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาจากต่างประเทศ และต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถทำแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/QHHCKb2YpYT1RN5x8  เพื่อกรอกข้อมูลในแบบสำรวจและจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบผ่านทาง E-mail: ksp.tcttest@gmail.com ตามรายการ ดังนี้ 1. สำเนาพาสปอร์ตที่ยงไม่หมดอายุ (เฉพาะชาวต่างประเทศ)  2. สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และ 4.สำเนาหนังสือเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้ ขอย้ำว่าแบบสำรวจนี้ไม่ใช่การสมัครเข้ารับการทดสอบฯ

QR Code แบบสำรวจฯ