ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สภาวการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด บริบทของสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในทางปฏิบัติไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1tjvPf4_A0EwdzG1WCmYBas5MY834YhNW9ddW_3SazZg/edit ตั้วแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565  เพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ….

QR Code แบบแสดงความคิดเห็นฯ