ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564          ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยถ่ายภาพครูอาวุโสซึ่งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ สำหรับวันเวลาในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรือร้านถ่ายภาพที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ และต้องมีกิจการร้านถ่ายภาพของตัวเอง โดยจดทะเบียนประกอบกิจการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี  2) ต้องมีห้องแลบเป็นของตนเอง และสามารถตรวจดูห้องแล็บได้ และ 3) ต้องมีผลงานในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานในสำนักพระราชวัง หรือมีผลงานที่ดี ในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

กำหนดให้ยื่นใบเสนอราคาและหลักฐานการเสนอราคา ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา  08.30 – 15.30 น. ต่อผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ กรรมการ และเลขานุการฯ ณ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุชนิด รุ่น และเลนส์ของกล้อง พร้อมกระดาษที่ใช้อัดภาพถ่าย ต้องระบุราคาของภาพถ่ายพร้อมกรอบแต่ละขนาดให้ชัดเจน ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาอัตราค่าถ่ายภาพ จนกว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดตามสัญญา

กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในกรณีที่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา น้อยกว่า 3 ราย  คณะกรรมการฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเปิดซอง หรืออาจจะยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาร้านถ่ายภาพก็ได้

สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th