ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6/1 กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดและ (2) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

อาศัยอำนาจตามความข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีผลใช้บังคับระหว่างปี 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังนี้

 

>ดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2563 – 2565<<

>>Download Notification from the The Teacher Professional Licensing Sub-committee Concerning the Criteria for Teacher Professional Competency Testing and Assessment Results Mapping on Knowledge and Professional Experience based on Teacher Professional Standards B.E. 2563 – 2565 <<

>>ดาวน์โหลด แบบคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู<<