รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565เพื่อยกระดับการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน และเน้นการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพครูเป็นฐานในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งผลสะท้อนไปถึงผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต/นักศึกษาครู) ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูต่อไปในอนาคตให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง

              จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ  ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะประสงค์เข้าร่วม 2 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox : E-PLC Sandbox) และ  รูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)

              คุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (E-PLC Sandbox) ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการศึกษาคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม E-PLC ของคุรุสภาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นการเสนอโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู ทั้งระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันอุดมศึกษา  ส่วนรูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (E-PLC) ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการศึกษา คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเป็นการเสนอโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูทั้งระบบ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือเฉพาะบางสาขาวิชาหรือวิชาเอก 

              ทั้งนี้ เป็นการเสนอโครงการโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการเสนอโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินงานโดยบูรณาการกับหน่วยฝึกสอน ฝึกงาน /หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนดไว้ในประกาศฯ

              การเสนอโครงการ สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ซึ่งมี 3 เงื่อนไข โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) เลือกเพียงกิจกรรมรูปแบบที่ 1 และไม่ขอรับการพิจารณาในรูปแบบที่ 2 (กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก)  2) เลือกกิจกรรมรูปแบบที่ 1 แต่ขอรับการพิจารณาในรูปแบบที่ 2 ด้วย (กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกในรูปแบบที่ 1)  และ 3) เลือกเพียงกิจกรรมรูปแบบที่ 2  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรมรูปแบบที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ในกิจกรรมรูปแบบที่ 2  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ

              สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/ksp-eplc-2022 โดยจัดทำเอกสารทุกส่วนให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนนำส่ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งคืนแบบเสนอโครงการ โดยยื่นแบบเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลสถาบันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ภายในเดือน เมษายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และ เฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

              สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล: promoteethics@ksp.or.th หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ 1  2  และ 3

ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC)ประจ าปี 2565 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ไฟล์ Word)