รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ซึ่งในงบประมาณปี 2565 เปิดให้ขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox : E-PLC Sandbox) และ 2) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ที่

https://us02web.zoom.us/j/2589212257?pwd=djZnanIzbHBFd3lHeFllck45Q3A3dz09 หรือ แสกน QR CODE เพื่อเข้าร่วมการประชุม หรือรหัสผ่าน Meeting ID:  258 921 2257 และ Passcode: KSP2022 ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565  ที่ E-mail : promoteethics@ksp.or.th

สามารถศึกษารายละเอียดและประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/02/35856/ หรือสอบถามที่สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล: promoteethics@ksp.or.th หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

QR CODE ลิงค์การประชุม