รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ของผู้ยื่นคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ  เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า  มีผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ข้อ 9

นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ  เป็นเท็จ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผล  การทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด