ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการฝึกอบรมและการจัดการทางการศึกษา (SEAMEO Regional Training Centre: RETRAC) แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง Educational Leadership and Management Soft Skills for Southeast Asia ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถะและทักษะของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมปฏิรูปสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม ของการศึกษายุค New Normal และเพื่อขยายเครือข่ายของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันภายหลังจบการอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ดังกล่าว จำนวน 2 โมดูล 8 หัวข้อ (แต่ละโมดูลประกอบด้วย 4 หัวข้อ ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการอบรม) ประกอบด้วย โมดูลที่ 1 Teaching and Learning ได้แก่ หัวข้อเรื่อง 1) Diversity and Inclusive Teaching 2) Teaching and Learning for Diverse Learners 3) Culturally Relevant Teaching และ 4) Digital Citizenship for Students  และ โมดูลที่ 2 Classroom Management Module ได้แก่ หัวข้อเรื่อง 1) Inclusive Classroom Management 2)Equitable Classroom Management 3)Culturally Responsive Classroom Management และ 4) Digital Citizenship and Classroom Management

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบออนไลน์ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจบการอบรมในแต่ละหัวข้อ เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมการอบรม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.vnseameo.org/ModularOnlineTraining/registration/ ดั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vnseameo.org/ModularOnlineTraining/modules/ หรือสอบถามที่ Dr. Anita Clapano Oblina (Senior Education Specialist) Email: anita_oblina@vnseameo.org หรือ Ms. Luu Ngoc Bao Chau (Program Officer International Development Department)