ดร. จักรพรรดิ วะทา รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 สถาบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 24,240 คน เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิศาลาภรณ์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา