รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox: E-PLC Sandbox) และรูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox: E-PLC Sandbox) จำนวน 7 แห่ง และ 2) รูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) จำนวน 18 แห่ง