ตามข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน พ.ศ. 2548 และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 11 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 9 กำหนดให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ผ่านการสรรหาตามบัญชีรายชื่อ ประวัติ และข้อมูลรายละเอียดที่คณะอนุกรรมการสรรหารองเลขาธิการคุรุสภาเสนอ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 2 ราย ดังนี้  1) นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์  และ 2) นางอรสา ภาววิมล

ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวไปรายงานตัวภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565   ณ ห้องปฏิบัติงานเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา