เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. รับทราบรายงานการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 (ระเบียบวาระปกติ) ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) เรื่อง พิจารณาการอนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ยื่นสามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ตามจำนวนรอบอนุมัติ 4 ครั้ง
2) เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

2.เห็นชอบการอนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเลขาธิการคุรุสภาให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จำนวน 2,684 ราย
1.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                         จำนวน  2,265  ราย
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            จำนวน    276  ราย
1.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา               จำนวน    105  ราย
1.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                       จำนวน      38  ราย
2. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  จำนวน 9,908 ราย
2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                         จำนวน   9,082  ราย
2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา            จำนวน     754  ราย
2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา                จำนวน       28  ราย
2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                        จำนวน       44  ราย

3. อนุมัติเป็นหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอขอให้คุรุสภาพิจารณาอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป