รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านผู้บริหารการศึกษา ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 9 คน ตามประเภทของวิชาชีพ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภาได้คัดเลือกผู้สมัครเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามประเภทวิชาชีพดังนี้

ประเภทวิชาชีพครู จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) ครู จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจักราวุธ  คำทวี และ นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด และ 2) ผู้เคยเป็นครู จำนวน 1 คน ได้แก่ นางฐิณีวรรณ  วุฒิวิกัยการ

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอุทาน  สิงห์ครุธ และ 2) ผู้เคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอดิเรก  บุญคง

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่      นายวิสูตร  เจริญวงษ์ และ 2) ผู้เคยเป็นผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายนพปฎล  บุญพงษ์

ประเภทวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางนิตยา  แซ่ตั้ง และ 2) ผู้เคยเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิชัย  บุญเพ็ง

ทั้งนี้ ไม่ขึ้นบัญชีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ได้รับคะแนนในลำดับต่อไปของแต่ละประเภทวิชาชีพ

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th