รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพวิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ดังนี้ ประเภทครู จำนวน 32 คน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน ประเภทผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน และประเภทศึกษานิเทศก์ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก รวมจำนวน 44 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ต่อไป

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อและเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th