รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 จำนวน 11 คน แบ่งตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ต่อไป

          รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 จำนวน 11 คน ดังนี้ 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนพญาไท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   3) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุกัญญา วงศ์บุญเนตร์  ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นางสาวปนัดดา ใหม่ประเสริฐ  ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นายสุทัศน์ พนุมรัมย์  ครูโรงเรียนพญาไท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่  นางสาวจิราพร ภูครองจิตร  ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่   นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขำ  ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่   นายสิทธิพงษ์ ปานนาค  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นายอาธรณ์ โพธิ์ปฐม  ครูโรงเรียนวัดปากบึง  สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ไม่มีผู้เสนอผลงาน   11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ นางสาวพิชชุดา    น่วมนองบุญ ครูโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  12) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาจีน) ไม่มีผู้เสนอผลงาน  13) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น ไม่มีผู้เสนอผลงาน และ  14) ครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ดีเด่น (วิชาสามัญและวิชาชีพ) ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี  ครูวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อและเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th