รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ประเภทครู จำนวน 3 คน และประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน รวมจำนวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ต่อไป

รายชื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ดังนี้ ประเภทครู  จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวธมนต์อร ทองยัง  ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  2) นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ  ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิสวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 3) นายสมเกียรติ นวลวันดี  ครูโรงเรียนวัดด่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาววรรณพร ศิลาขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)  สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และประเภทศึกษานิเทศก์  ไม่มีผู้เสนอผลงาน

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อและเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th