รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม   เป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 300 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ต้องไม่หมดอายุ 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือรวมกันทุกประเภท ไม่น้อยกว่า 10 ปี  4) ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นประธานหรืออนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพมาก่อน และ  5) ต้องได้รับความยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   3) เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ  4) เป็นผู้ที่ถูกวินิจฉัยชี้ขาดว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัย แม้เคยถูกลงโทษ แต่ได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม

เอกสารประกอบการสมัคร  ประกอบด้วย รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง  1 รูป  สำเนา กพ.7  (ทุกหน้า) หรือกรณีสังกัดเอกชนหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน และหนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครผ่านทาง https://bit.ly/ksp-eth ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สำหรับผู้ที่เคยยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564 ให้ยืนยันการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางลิงค์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ หรือฟ้องร้องใดๆ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการอบรมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่คุรุสภากำหนด หรือมีการจ้างหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกวุฒิบัตรที่ท่านได้รับไปแล้ว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมภายในเดือนกรกฎาคม 2565  ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ โทร. 0 2280 1727

คลิกที่นี่!! สมัครเข้ารับการอบรม