รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2565 อบรมให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศน์) โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) จำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการประพฤติปฎิบัติตน  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ และสังคมไทย

บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 5 ด้าน 9 ข้อ  กรณีตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียน

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 1) ทำกิจกรรมการสะท้อนคิดหลังจากเรียนรู้กรณีศึกษาทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ให้ครบตามที่กำหนด โดยสามารถสะท้อนคิดได้หลายวิธี เช่น การเขียน การบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ หรือคลิปเสียง สามารถสะท้อนคิดเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวก็ได้ และ 2) ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่เกิน 10 ครั้ง) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิดีโอคู่มือการใช้งานแพลตฟอร์มบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ได้ที่ https://youtu.be/Yo5sETIItCA และเอกสารคู่มือการใช้งานได้ที่  https://www.link.in.th/nKne6

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ทางแอปพลิเคชันไลน์โดยกดเพิ่มเพื่อน Line : KSP Ethics 2565 หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/WHLfEfD แล้วกดลงทะเบียนเรียน (ท่านต้องทำการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อน หากท่านกด เริ่มเรียนและทำกิจกรรมโดยที่ไม่ลงทะเบียนในระบบจะไม่พบข้อมูลของท่าน) แล้วจึงกดปุ่มเริ่มเรียนและสถานะส่งงาน (กรณีที่เข้าเรียนทางคอมพิวเตอร์ให้ท่านกดปุ่มเริ่มเรียนและสถานะส่งงานในสมาร์ทโฟนก่อน หรือพิมพ์คำว่า บทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในช่องแชทไลน์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ครูดี 360 องศา