รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรณีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาและให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เสนอต่อประธานกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาลงนามประกาศและรายงานต่อคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติให้การรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ของผู้ยื่นคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 4/2565 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 34 คน

ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯดังกล่าว สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เป็นเท็จ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด