รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาไปแล้วนั้น ทราบว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประธานกรรมการคุรุสภา ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการคุรุสภา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแต่ละรายจากข้อมูลใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ,จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด พร้อมกำหนดวันสัมภาษณ์ แสดงแนวคิด และวิสัยทัศน์ให้ทราบโดยทั่วกัน จากนั้นในวันสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครแสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาเอกสารตามที่กำหนดไว้ แล้วเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ จำนวนไม่เกิน 3 คน โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามลำดับอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

รศ.ดร.ประวิต กล่าวด้วยว่า คุรุสภาขอเชิญบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีสัญชาติไทย, อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร, มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท, เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการบริหารสถานศึกษา หรือ การบริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านมารวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คุรุสภากำหนด และเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เต็มเวลา

ทั้งนี้ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คุรคุสภา www.ksp.or.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยถือวันตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่  16 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ โทร 0-2280-6676 , 0-2280-1729.