รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม   เป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรและสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และปิดการลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

บัดนี้ มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 922 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ (Open Chat) ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทยในการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพี่อติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการอบรม

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลำดับที่ 1-250 https://drive.google.com/file/d/1g1nY8JBXeuhFi4sCLTdqM2bi3DkNSYhy/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลำดับที่ 251-500 https://drive.google.com/file/d/13vMat4HU6WX7ooisA55VbXPrZFpWBNWj/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลำดับที่ 501-750 https://drive.google.com/file/d/1bUWpS2AaKfKIR7PSdV_V8TjJfCtH7NtO/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญผู้ประกอบวิชาชีพฯ ลำดับที่ 751-922 https://drive.google.com/file/d/13jqfLQK81gOFwsJEBEgYkCPYqxq0b8Aj/view?usp=sharing

สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์