รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)     ผลปรากฏว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับผลคะแนน 91.10  จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในระดับ A ของ      เกณฑ์การประเมิน ซึ่งหมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คะแนนในด้านต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลมีทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้  1. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน  2. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน  3. คุณภาพการดำเนินงาน  90.98 คะแนน  4.การปฏิบัติหน้าที่ 89.51 คะแนน  5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.05 คะแนน  6. การปรับปรุงการทำงาน  84.99 คะแนน  7. การใช้อำนาจ  84.01 คะแนน  8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.79 คะแนน   9. การใช้งบประมาณ  79.40 คะแนน และ 10. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.27 คะแนน  ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีผลการประเมินเป็นลำดับที่ 4 โดยครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และการป้องกันการทุจริต ที่ดีเยี่ยม (100 คะแนนเต็ม) ที่ควรรักษามาตรฐานไว้

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า จากผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และคุณภาพการดำเนินงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุรุสภาได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ดี พนักงานเจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในความสำคัญและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากความร่วมมือของบุคลากรในคุรุสภา

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ที่ได้จากการประเมิน ITA  มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป