แผนปฏิบัติงาน/ยุทธศาสตร์2020-08-11T13:29:05+07:00
1616 Jul 2020

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (องค์การมหาชน))

By |July 16th, 2020|Categories: แผนปฏิบัติงาน|Comments Off on แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (องค์การมหาชน))

3030 Mar 2020

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |March 30th, 2020|Categories: แผนปฏิบัติงาน|Comments Off on แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

101 Jul 2019

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)

By |July 1st, 2019|Categories: แผนปฏิบัติงาน|Comments Off on รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)

101 Jul 2019

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

By |July 1st, 2019|Categories: แผนปฏิบัติงาน|Comments Off on รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)

2929 Jun 2019

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |June 29th, 2019|Categories: แผนปฏิบัติงาน|Comments Off on แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา    

Go to Top