เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทางทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต