การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี