คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ประธานอนุกรรมการ
นายสุภัทร จำปาทอง
นายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ (โดยตำแหน่ง)
นายประวิต เอราวรรณ์
นายประวิต เอราวรรณ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการ (โดยตำแหน่ง)
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุลอนุกรรมการ
นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข
นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุขอนุกรรมการ
นางสาวอภิญญา โพธิพันธ์
นางสาวอภิญญา โพธิพันธ์หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

     1. จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภา และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
     2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
     3. สอบทานให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
     4. สอบทานการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     5. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
     6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการคุรุสภา
     8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการคุรุสภา
     9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
     10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการคุรุสภา
     11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย

ตำแหน่ง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท
อนุกรรมการตรวจสอบ 1,600 บาท