About KSP Admin

This author has not yet filled in any details.
So far KSP Admin has created 112 blog entries.
22 09, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2021-09-22T15:58:26+07:00September 22nd, 2021|

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๕๘๙๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาแล้ว ตกลงรับราคาจาก

8 07, 2021

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565ของคุรุสภาต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ

By |2021-07-08T14:22:00+07:00July 8th, 2021|

30 06, 2021

การจัดการความรู้ในองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

By |2021-07-08T14:21:17+07:00June 30th, 2021|

องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างง่ายๆมันหากเข้าใจ Concept ประสบการณ์ที่ผ่านผมคิดค้นสู่การปฏิบัติในหัวใจของการเรียนรู้ จากชีวิตคือการทำงาน การทำงานคือการเรียนรู้ การเรียนรู้คือชีวิต

18 06, 2021

-ร่าง- ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-06-18T13:58:00+07:00June 18th, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๙,๙๘๗ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตาม

Go to Top