About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 433 blog entries.
26 08, 2021

คุรุสภาขยายเวลาการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564

By |2021-08-26T14:00:31+07:00August 26th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่

16 08, 2021

เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

By |2021-08-16T16:24:46+07:00August 16th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ที่สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่

5 08, 2021

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2564

By |2021-08-06T18:27:43+07:00August 5th, 2021|

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

25 08, 2021

ประกวดราคาาคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล

By |2021-08-25T16:44:36+07:00August 25th, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและประกาศประกวดราคาฯ แนบท้ายนี้ โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา

19 08, 2021

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

By |2021-08-19T16:46:32+07:00August 19th, 2021|

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ปรับปรุง (ร่าง) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ แนบท้ายนี้

9 08, 2021

ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

By |2021-08-09T11:58:10+07:00August 9th, 2021|

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ

29 07, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน

By |2021-07-29T13:46:21+07:00July 29th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

21 07, 2021

คุรุสภาแจ้งผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

By |2021-07-21T15:30:26+07:00July 21st, 2021|

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

20 07, 2021

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 5 คน

By |2021-07-20T15:28:27+07:00July 20th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

Go to Top