About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 381 blog entries.
5 04, 2021

คุรุสภาจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2564 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในมิติด้านวิชาการระหว่างคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

By |2021-05-11T14:04:31+07:00April 5th, 2021|

                

5 04, 2021

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2564 เพื่มเติม จำนวน 1 แห่ง

By |2021-04-05T18:36:21+07:00April 5th, 2021|

30 03, 2021

คุรุสภาย้ำผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่ดีต้องขึ้นบัญชีดำ

By |2021-03-30T16:07:48+07:00March 30th, 2021|

คุรุสภาขานรับนโยบายรมว.ศึกษาธิการ เดินแผนรุกรณรงค์กระตุ้นจิตวิญญาณครู หวังเรียกศรัทธาในวิชาชีพกลับคืนมา หลังมีข่าวครูอย่างต่อเนื่อง “ดิศกุล” ย้ำการขึ้นบัญชีดำช่วยสกัดคนไม่ดีกลับเข้าสู่วิชาชีพ พร้อมเล็งขยายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

26 03, 2021

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 32 วิชา

By |2021-03-29T21:51:17+07:00March 26th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564

26 03, 2021

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 7,080 คน

By |2021-03-29T21:51:52+07:00March 26th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564

26 03, 2021

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ราย

By |2021-03-30T10:24:44+07:00March 26th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง

24 03, 2021

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

By |2021-04-07T11:46:58+07:00March 24th, 2021|

รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 –

24 03, 2021

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (Annual report 2020)

By |2021-03-24T13:21:50+07:00March 24th, 2021|

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (Annual report 2020) (e-book)

20 03, 2021

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2564

By |2021-03-20T12:45:38+07:00March 20th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning

19 03, 2021

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 113 คน

By |2021-03-19T16:58:08+07:00March 19th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 50

Go to Top