About Thanyarat

This author has not yet filled in any details.
So far Thanyarat has created 401 blog entries.
20 04, 2021

คุรุสภาขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และเลื่อนการจัดอบรมฯ ออกไปก่อน

By |2021-04-20T15:49:55+07:00April 20th, 2021|

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

16 04, 2021

คุรุสภาจัดบุคลากร Work From Home 90% ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 เมษายน 2564

By |2021-04-19T12:04:50+07:00April 16th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามอนุสนธิจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่

9 04, 2021

คุรุสภา จัดบุคลากร Work From Home 25% วันที่ 9 ถึง 23 เมษายน 2564

By |2021-04-09T18:08:25+07:00April 9th, 2021|

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

7 04, 2021

คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1

By |2021-04-07T16:00:39+07:00April 7th, 2021|

               ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

30 03, 2021

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

By |2021-04-19T10:37:07+07:00March 30th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง

30 03, 2021

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

By |2021-04-19T10:40:50+07:00March 30th, 2021|

               ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน

30 03, 2021

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

By |2021-06-10T13:11:25+07:00March 30th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือก

30 03, 2021

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

By |2021-04-19T10:46:18+07:00March 30th, 2021|

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดคัดเลือกครูภาษาไทยในประจำการของสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี

Go to Top